საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

საქართველოს პროკურატურაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირია საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი

ირაკლი ჩილინგარაშვილი.

ტელეფონი: +995 32 2405143

ელ.ფოსტა:  ichilingarashvili@pog.gov.ge

მისამართი: თბილისი, გორგასლის ქ. N 24საქართველოს
პროკურატურაში საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე, დამუშავებაზე, შექმნასა და დაცვაზე პასუხისმგებელი ჯგუფის წევრები არიან:

ნათია გორგოძე - საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიული  სამმართველოს უფროსი;

ტელეფონი: +995 32 2405072

ელ.ფოსტა: ngorgodze@pog.gov.ge

მისამართი: თბილისი, გორგასლის ქ. N 24

 

უჩა გოგოხიასაქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს პროკურორი.

ტელეფონი: +995 32 2405779

ელ.ფოსტა: ugogokhia@pog.gov.ge

მისამართი: თბილისი, გორგასლის ქ. N 24


ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა