***

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №43
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავარი პროკურორის ბრძანება №159-მ
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟიორთა კონკურსის ჩატარების დროის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მთავარი პროკურორის ბრძანება №160-მ
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟიორთა კონკურსის ეტაპების რაოდენობის და ფორმის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მთავარი პროკურორის ბრძანება №161-მ
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟირების გავლის კომისიის შექმნის შესახებ

საქართველოს მთავარი პროკურორის ბრძანება №162-მ
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟიორთა ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მთავარი პროკურორის ბრძანება №163-მ
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟიორთა კონკურსის პროგრამისა და გამსვლელი სატესტო ქულის ბარიერის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს მთავარი პროკურორის ბრძანება №163-მ
დანართიN1

საქართველოს მთავარი პროკურორის ბრძანება №163-მ
დანართიN2

საქართველოს მთავარი პროკურატურის ბრძანება №585/კ
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟირების გავლის კომისიის სამდივნოს შექმნის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №379
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟიორთა კონკურსის პროგრამისა და გამსვლელი სატესტო ქულის ბარიერის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №380
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟიორთა ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №381
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟიორთა კონკურსის ჩატარების დროის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №382
საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟირების გავლის კომისიის შექმნის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება 477
"საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში სტაჟირების გავლის კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 29 მარტის №382 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ